Pesimävarmuusindeksien käyttö

Pesimävarmuusindeksit ovat samat kuin valtakunnallisessa lintuatlaksessa (www.lintuatlas.fi). Suomen lintuatlaksen tavoitteena on tutkia maamme pesimälintulajien levinneisyyksien muutoksia.

Suomen neljänteen lintuatlakseen kerätään havaintoja vuosina 2022-2025. Pesimävarmuusindeksien käytöstä kerrotaan tarkemmin täällä: birdlife.fi/lintuatlas

Indeksien 6-8 yhteydessä voi käyttää myös tarkempia kaksinumeroisia alaindeksejä.

A.  Epätodennäköinen pesintä (indeksi 1)

B. Mahdollinen pesintä (indeksit 2-3)

C. Todennäköinen pesintä (indeksit 4-6, alaindeksit 61-66)

D. Varma pesintä (indeksit 7-8, alaindeksit 71-75 ja 81-82)
Häckningssäkerhetsindex

De olika index för häckningssäkerhet är de samma som i den nationella fågelatlasen (www.lintuatlas.fi). Finlands fågelatlas målsättning har varit att kartlägga häckande fåglarnas utbredning och förändringar i dem.

Till Finlands fjärde fågelatlas samlas observationer från åren 2022-2025. Mera information om användningen av häckningssäkerhetsindex hittas här: birdlife.fi/lintuatlas

I samband med index 6-8 kan också exaktare tvåsiffriga underindex användas.

A.  Osannolik häckning (index 1)

B. Möjlig häckning (index 2-3)

C. Sannolik häckning (index 4-6, underindex 61-66)

D. Säker häckning (index 7-8, underindex 71-75 och 81-82)